Statut

zumbi cycles foundation statut

Statut

STATUT FUNDACJI ZUMBI CYCLES FOUNDATION

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. „Zumbi Cycles Foundation” zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.2016.40 t.j. z dnia 2016.01.11 wraz z późniejszymi zmianami) oraz poniższego statutu.
2. Fundacja ustanowiona została przez Kacpra Krakowiaka zwanego w dalszej części statutu Fundatorem na mocy aktu notarialnego z dnia 1 grudnia 2017 roku sporządzonego przed notariuszem Piotrem Mierniczkiem w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Długiej 44/8 o numerze Rep. A Nr 2174/2017.
3. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
5. Fundacja prowadzi działalność w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w obszarach służących realizacji jej celów.
7. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
8. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 2 CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Podstawowym celem statutowym Fundacji jest rozpowszechnianie kultury fizycznej w górskich odmianach sportów rowerowych, integracja środowiska rowerowego i udzielanie wsparcia zawodnikom w szczególności poprzez:
 • a) Promowanie sportów rowerowych i wspieranie dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych;
 • b) Integrację osób wokół górskich dyscyplin kolarstwa;
 • c) Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo;
 • d) Propagowanie ekologicznego kolarstwa górskiego;
 • e) Promocję miejsc do uprawiania kolarstwa górskiego na całym świecie;
 • f) Propagowanie wiedzy w zakresie nowych technologii w kolarstwie górskim;
 • g) Pokazywanie możliwości wykorzystania nowych technologii dla osób niepełnosprawnych, chcących uprawiać górskie sporty rowerowe;
 • h) Wspieranie zawodników sprzętowo, szkoleniowo i promocyjnie;
 • i) Wspieranie zawodników w celu poprawy ich osiągów startowych w górskich dyscyplinach kolarstwa w szczególności: Downhill, Freeride, Enduro, Super Enduro, Dual Slalom, Four Cross (4x), Dirt jumping, Cross-country, All mountain, Maraton, Rowerowa jazda na orientację (MTBO, RJnO), Street, Trial;
 • j) Wyrównywanie szans pucharowych wśród zawodników uprawiających kolarstwo górskie, w szczególności dzięki: odpowiedniemu sprzętowi, wsparciu i szkoleniom;
 • k) Wspieranie rozwoju osobistego zawodników dzięki pracy nad umysłem sportowców w szczególności w zakresie: sportowej motywacji, planowania i osiągania celów, przełamywania słabości, inteligencji w sporcie, wytrwałości, skupienia etc;
 • l) Wspieranie rozwoju fizycznego zawodników i kolarzy amatorów poprzez propagowanie odpowiedniej diety żywieniowej;
 • m) Wspieranie działań innych fundacji o podobnych celach.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • a) Organizowanie treningów, pokazów, konferencji, kursów nauki jazdy oraz szkoleń z zakresów sportów rowerowych;
 • b) Organizowanie wypraw rowerowych;
 • c) Organizowanie oraz udzielanie fachowych porad z zakresu sportów rowerowych;
 • d) Przygotowywanie oraz rozpowszechnianie informacji na temat sportów rowerowych, w tym MTB;
 • e) Organizowanie konkursów z nagrodami na temat sportów rowerowych;
 • f) Prowadzenie działań w sferze szerzenia wiedzy o zdrowotnych efektach wynikających z uprawiania kolarstwa górskiego;
 • g) Przekazywania relacji z wypraw rowerowych, szkoleń, zawodów i nowości technologicznych za pomocą strony internetowej, bloga i artykułów w mediach;
 • h) Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem i instytucjami o podobnych celach;
 • i) Prowadzenie strony internetowej;
 • j) Publikację artykułów w prasie i Internecie oraz nawiązywania kontaktów z mediami;
 • k) Organizację wydarzeń sportowych o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • l) Przekazywanie zawodnikom w użytkowanie sprzętu sportowego;
 • m) Udostępnianie zawodnikom parkietu serwisowego;
 • n) Udzielanie podopiecznym zniżek na zakup sprzętu sportowego;
 • o) Promocję osiągnięć i sylwetek riderskich zawodników w kanałach medialnych i prasowych;
 • p) Nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wyznaczonym celami statutowymi Fundacji.

§ 3 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Kacpra Krakowiaka w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN) i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, w tym zwłaszcza: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 • a) Świadczeń Fundatora;
 • b) Darowizn, spadków i zapisów;
 • c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • d) Dotacji i subwencji;
 • e) Dochodów z majątku Fundacji;
 • f) Dochodów z działalności gospodarczej;
 • g) Odsetek bankowych;
 • h) Funduszy Unii Europejskiej;
 • i) Funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa Zarząd Fundacji.

§ 4 ORGANY FUNDACJI

1. Organami Fundacji są:
 • a) Rada Fundacji;
 • b) Zarząd Fundacji.

§ 5 RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 osób.
3. Fundator powołuje Członków pierwszego składu Rady Fundacji, kolejnych Członków swą decyzją powołuje Rada.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
 • a) odwołania uchwałą Rady Fundacji;
 • b) na skutek pisemnej rezygnacji złożonej Radzie Fundacji;
 • c) z powodu śmierci.
5. Rada Fundacji wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, zwołuje i przewodniczy zebraniom, reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z członkostwem w innym organie Fundacji.
7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się gdy jest to konieczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący w następujących przypadkach:
 • a) z własnej inicjatywy;
 • b) na wniosek Zarządu wyrażony uchwałą;
 • c) na pisemny wniosek Fundatora;
 • d) na pisemny wniosek Członka Rady Fundacji.
9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności wszystkich Członków. W przypadku równej liczby głosów, za decydujący uznaje się głos Przewodniczącego.
10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział osoby nie będące jej Członkami.
11. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 • a) wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
 • b) ocena pracy Zarządu Fundacji;
 • c) przyjmowanie i opiniowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji;
 • d) udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium;
 • e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 • f) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
 • g) decydowanie o połączeniu Fundacji;
 • h) uchwalanie zmian statutu Fundacji.
12. Rada Fundacji uprawniona jest do żądania od Zarządu Fundacji wyjaśnień co do każdej kwestii związanej z pracami Zarządu, przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji i kontroli majątku Fundacji.

§ 6 ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, a także kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
3. Fundator wchodzi w skład Zarządu stając na jego czele i obejmując funkcję Prezesa Zarządu.
4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 2 lata.
6. Fundator powołuje członków Zarządu Fundacji, a także wprowadza zmiany w jego składzie oraz odwołuje ich w formie pisemnej.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku:
 • a) upływu kadencji;
 • b) odwołania przez Fundatora;
 • c) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
 • d) śmierci członka Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 • a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • b) realizacja celów statutowych;
 • c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
 • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 • f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 • h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 • i) zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami;
 • j) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;
 • k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.:
9. Zarząd Fundacji zobowiązany jest raz w roku przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji do dnia 31 marca za rok poprzedni.
10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – w przypadku zasiadania w Zarządzie więcej niż jednego Członka zwykłą większością głosów w obecności wszystkich Członków.
11. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
12. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, poprzez pisemne powiadomienie wszystkich Członków Zarządu oraz pisemne poinformowanie Rady Zarządu o planowanym posiedzeniu.
13. W posiedzenia Zarządu Fundacji mogą brać udział osoby nie będące jej Członkami.

§ 7 SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 8 LIKWIDACJA FUNDACJI

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia jednomyślną uchwałą Rady Fundacji.
3. Środku finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone jednomyślną uchwałą Rady Fundacji na rzecz innych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o podobnych celach.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Napisz do nas

Zumbi Cycles
Foundation